Програми пословања и финансијски извештаји


Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Топловод" Обреновац

* Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Топловод Обреновац
* Решење Скупштине градске општине Обреновац о давању сагласности на средњорочни план ЈКП "Топловод" Обреновац
* Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Топловод Обреновац
* Решење Скупштине градске општине Обреновац о давању сагласности на дугорочни план ЈКП "Топловод" Обреновац

Финансијски извештај ЈКП "Топловод" Обреновац за 2020. годину

* Биланс стања
* Биланс успеха
* Ревизорски извештај са финансијским извештајем који је предмет ревизије
* Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације

Финансијски извештај ЈКП "Топловод" Обреновац за 2019. годину

* Биланс стања
* Биланс успеха
* Ревизорски извештај са финансијским извештајем који је предмет ревизије
* Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације

Финансијски извештај ЈКП "Топловод" Обреновац за 2018. годину

* Биланс стања
* Биланс успеха
* Ревизорски извештај са финансијским извештајем који је предмет ревизије
* Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације

Програм пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2018. годину

* Програм пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2018. годину
* Решење скупштине градске општине Обреновац о давању сагласности на програм пословања ЈКП "Топловод" Обреновац
* Решење скупштине градске општине Обреновац о давању сагласности на прву измену програма пословања ЈКП "Топловод" Обреновац
* Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 30.09.2018. годинe

Програм пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2017. годину

* Програм пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2017. годину
* Одлука и извештај ревизора за 2017. годину

Програм пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2016. годину

* Програм пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2016. годину
* Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01. до 30.06.2016. годинe

Обнова система даљинског грејања након поплаве из маја месеца 2014. године

* Извештај о стању СДГ-а након поплаве и средствима уложеним у његову обнову
* Финансијска средства уложена у обнову СДГ - прилог
* Фотографије - прилог

Програм пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2015. годину

* Одлука надзорног одбора ЈКП "Топловод" Обреновац о усвајању програма пословања за 2015. годину
* Програм пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2015. године
* Финансијски извештај за 2015. годину и извештај независног ревизора

Програм пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2014. годину

* Одлука надзорног одбора ЈКП "Топловод" Обреновац о усвајању програма пословања за 2014. годину
* Решење скупштине градске општине Обреновац о давању сагласности на програм пословања ЈКП "Топловод" Обреновац
* Програм пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2014. године
* Одлука надзорног одбора о усвајању извештаја о степену реализације програма пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2014. годину
* Решење скупштине градске општине Обреновац о давању сагласности на извештај о степену реализације програма пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2014. годину
* Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП "Топловод" Обреновац за 2014. годину